Algemene voorwaarden


Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timmerfabriek en Doe-Het-Zelf Centrum A. op ‘t Hoog B.V. mede handelende onder de naam Ramenfabriek op ‘t Hoog, gevestigd te Moergestel.

Onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bestaan uit:  

I. Algemene Voorwaarden  

II. Aanvullende Algemene Voorwaarden voor transacties via onze Webshop  


I. Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:

1a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het ten verkoop aanbieden, het verkopen en leveren van al onze producten; bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht indien en voor zover zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en gelden alleen voor de overeenkomst, waarbij zij zijn gemaakt.

1b Een door ons gedane verwijzing naar de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden, wordt geacht steeds te zijn gedaan onder uitdrukkelijke verwerping van een eventuele eerdere, door onze afnemer, gedane verwijzing;
Op de overeenkomst zijn dan vervolgens onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van die van onze afnemer, van toepassing, tenzij onze afnemer onverwijld na het tot stand komen van de overeenkomst deze voorwaarden verwerpt.

1c Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ons akkoord gaat. Wij behouden ons het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Het aanbod:

2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Offertes: 

5 Al onze aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wij zijn pas gebonden nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard.

6 Onze afnemer is aan de schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen veertien dagen na ontvangst tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt; een afnemer zal zich er nimmer op kunnen beroepen, geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen.

7 Wij behouden ons het recht voor prijswijzigingen door te voeren tot het moment van opdrachtbevestiging.

8 Wij hebben het recht om, indien na datum van aanbieding, opdracht, of het bevestigen van de opdracht, de inkoopprijzen, prijzen van hulpmaterialen, van lonen, salarissen, sociale- of overheidslasten en dergelijke een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigingen, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding, opdracht, of het bevestigen van de opdracht te voorziene omstandigheden, de prijs dienovereenkomstig te verhogen; is onze afnemer een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan geldt dit beding onverminderd het recht van onze afnemer voornoemd, de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en dan slecht in het geval waarin de bevoegdheid tot prijsverhoging door ons niet uit de Wet voortvloeit.

9 Catalogi, prijslijsten en dergelijke, die door ons worden verstrekt, zijn voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons eigendom.

10 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht toeleveranciers te kiezen.

11 Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig, naar eigen inzicht detailleringen, maatvoeringen en/of wijzigingen uit te voeren aan de te leveren materialen.

12 Voor adviezen of instructies, hoe ook genaamd in verband met het gebruik, de bewerking, verwerking of bewaring van onze producten zijn wij niet aansprakelijk behoudens opzet of grove schuld van ons of een hulppersoon onzerzijds.

13 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen en subsidies.

14 Bij beëindiging door de afnemer, anders dan in het geval van tekortschieting in de nakoming door ons, is de afnemer gehouden tot betaling van een schadevergoeding, te stellen op 30% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, onverminderd het recht op vergoeding van de schade voor zover deze meer bedraagt dan genoemde 30%.

De overeenkomst:

15 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 18, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

16 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.

17 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische - en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web-omgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

18 Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

19 Wij zullen uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a het bezoekadres van onze vestiging waar de afnemer met klachten terecht kan;

b de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer die een herroepingsrecht heeft van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

e indien de afnemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Betaling:

20a Geschiedt de (af)levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door ons afzonderlijk worden gefactureerd.

b Betaling van door ons te leveren producten dient, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De afnemer is daarna c.q. na verloop van een andere overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is v vereist, in verzuim.

c indien de afnemer niet of niet tijdig betaalt, hebben wij het recht om vanaf de dag der opeisbaarheid rente in rekening te brengen onverminderd de ons verder toekomende rechten. Deze rente zal bedragen 1% per maand, waarbij voor een gedeelte van de maand een hele maand wordt gerekend.

d Iedere verplichting van de afnemer is terstond opeisbaar in geval de afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert of zijn bankkrediet opgezegd ziet, onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen wij tevens het recht hebben gesloten koopovereenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht volledige schadevergoeding te vorderen; deze omstandigheden worden derhalve aangemerkt als een tekortkoming aan de zijde van onze afnemer.

e Ieder beroep op compensatie door de afnemer wordt uitgesloten, behoudens in het geval van faillissement of surseance van betaling van deze afnemer.

f Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de afnemer bestaande vorderingen ten gevolge, terwijl wij in dat geval bovendien het recht hebben om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te ontbinden, met behoud door ons van het recht op betaling van het reeds geleverde en schadevergoeding;
Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft derhalve te gelden als een tekortkoming die de ontbinding van alle overeenkomsten rechtvaardigt.

g Wij zijn gerechtigd tijdens de duur van een overeenkomst bij vrees voor het niet nakomen van zijn verplichtingen door de afnemer, alle overeengekomen leveranties, op te schorten en van de afnemer zekerheid of vooruitbetaling te verlangen. Niet alleen voor de lopende overeenkomsten maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten waarvan de betaling nog niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden.
Indien de afnemer met enige verplichting welke dan ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij onverminderd de bevoegdheid onder g. voormeld, gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.

21 Onze administratie levert tegenover de afnemer volledig bewijs op van diens betalingsverplichtingen jegens ons, behoudens door hem te leveren tegenbewijs.

22 Indien met twee of meer afnemers wordt gecontracteerd, zijn  deze ieder afzonderlijk voor het geheel aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.

23 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder- en advocatenkosten, zowel gerechtelijke en buitengerechtelijke, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de afnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het door de afnemer totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is.

Overmacht:

24a In geval van overmacht kunnen wij ons ontslagen achten van onze contractuele verplichtingen jegens de afnemer.

b Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defect aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van ons ontstaan.

Levering:

25a Wij zullen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de overeengekomen leveringstermijn.

b Indien de maten door de afnemer worden opgegeven is de afnemer voor deze opgave volledig aansprakelijk. Alle kosten welke moeten worden gemaakt om producten aan te passen aan de in werkelijkheid noodzakelijke maat zijn voor rekening van de afnemer.

c Indien wij op het werk de maten bepalen, doen wij dit zo nauwkeurig mogelijk, waarbij geldt dat een marge van 1,5% aanvaardbaar is en nimmer kan leiden tot welke actie dan ook jegens ons.

26 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de verkochte goederen langs een verharde weg bij het werk, waarvoor de goederen nodig zijn. Vanaf het moment van het lossen zijn de goederen voor risico van de afnemer.

Indien wordt overeengekomen, dat de levering van de goederen geschiedt in ons bedrijf, zijn de goederen voor risico van de afnemer vanaf het moment dat wij de goederen ten behoeve van de afnemer hebben afgezonderd.

Eigendomsbehoud: 

27a Tot aan de volledige betaling der geleverde goederen en het overige door de afnemer aan ons verschuldigde uit welken hoofde dan ook, blijven wij eigenaar van de goederen voor zover deze niet zijn bewerkt, verwerkt of aan derden door geleverd.

Wij verbinden ons derhalve tot eigendomsoverdracht van de goederen aan de afnemer onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de koopsom en het overige aan ons verschuldigde.

b De afnemer is vóór volledige betaling aan ons heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de goederen te verwerken, aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen.Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.

c Zolang wij nog, uit welken hoofde dan ook iets van de afnemer te vorderen hebben, zijn wij te allen tijde gerechtigd zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding, om zonder voorafgaande aanzegging, sommatie of rechterlijke tussenkomst, geleverde goederen als ons eigendom terug te nemen en daartoe zo nodig de eigendommen van de afnemer te betreden.

Reclames:

28a Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

b Reclames geven de afnemer slechts het recht om betaling van onze vordering geheel of gedeeltelijk op te schorten indien er voldoende samenhang bestaat tussen de verbintenissen over en weer.

Garantie:

29a Wij garanderen uitsluitend de kleurechtheid van de door ons geleverde witte en wit-beige vensterprofielen en renolitfolies in PVC, dit gedurende een periode zoals aangegeven op de offerte en de overeenkomst, dit gerekend vanaf de datum van aflevering.

b. De garantieverplichting gaat nimmer verder dan die, welke de in het vorig lid genoemde leverancier jegens ons op zich neemt.

c. Wij zijn niet gehouden onze garantie op de kleurechtheid van de vensterprofielen en renolitfolies in PVC gestand te doen in geval van onoordeelkundig gebruik van onderhoud aan de goederen.

Aansprakelijkheid: 

30a Wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook uit, zowel ten opzichte van onze afnemers als ten opzichte van derden, voor welke schade dan ook, onverminderd de toepasselijkheid van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de productenaansprakelijkheid en behoudens opzet of grove schuld onzerzijds;
wij staan er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan ons kenbaar is gemaakt.

b In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering door welke oorzaak ook, is aan onze verplichting tot vergoeding van de schade volledig voldaan door alsnog levering binnen een redelijke termijn van hetgeen door de afnemer is gekocht. Voor het geval levering onzerzijds niet meer tot de mogelijkheden behoort, is aan ons de verplichting tot  vergoeding van de schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de afnemer gemaakte kosten.

c Wij zijn niet aansprakelijk voor de brandwerendheid, lichtdoorlatendheid en ventilatiecapaciteit van de geleverde elementen.

d Wij zijn  niet aansprakelijk voor de keuze van het wel of niet toepassen van gelaagde beglazing volgens NEN 3569.

e Wij zijn niet aansprakelijk voor thermische, mechanische of barometrische breuk van de beglazing.

f Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel gering kleurverschil in verschillende materialen met een gelijk RAL nummer.

g De beschermfolie op de elementen dient binnen 30 dagen verwijderd te worden.

h Wij zijn niet aansprakelijk voor losliggende stenen, rollagen, ontbreken van rollagen, scheuren, los komende tegels of stucwerk en overige bouwkundige gebreken die zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, vallen niet onder onze aansprakelijkheid.

i Wij zijn niet aansprakelijk voor schade binnen of buitenshuis welke kan ontstaan tijdens de uit te voeren werkzaamheden als gevolg van de door klant niet goed vrijgemaakte/afgedekte werkplekken.

j Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door slechte weersomstandigheden.

k Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet volgens planning verlopen van de werkzaamheden door externe omstandigheden.

l Wij zijn niet aansprakelijk voor de maatvoering en het terug monteren van gordijnen, lamellen en vitrages.

Verzuim afnemer:

31 De afnemer zal, indien bij het sluiten van een order geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een nader overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen, en bij gebreke van zodanige nadere overeenkomst, binnen een door ons te stellen termijn.

Bij niet-afname vinnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn zal de afnemer van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wij hebben dan het recht te onzer keuze, hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, en de in artikel 14 bepaalde schadevergoeding te vorderen.

Geschillen:

32 Alle verbintenissen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van levering aan c.q. in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen in de ruimste zin des woords, worden beheerst door het Nederlands recht.

Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdende, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht voor de bevoegde Rechter van de plaats van onze vestiging, tenzij wij de voorkeur geven aan een andere bevoegde Rechter.


II. Aanvullende Algemene Voorwaarden voor transacties via onze Webshop

In de aanvullende algemene voorwaarden van ons lees je alles over een (eventueel) herroepingsrecht indien sprake is van een aankoop via onze webshop.

Geen herroepingsrecht:

33 op grond van het bepaalde in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek heeft een consument geen herroepingsrecht bij een koop op afstand bij:

a. een overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;

b. een overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:

1°. aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;

2°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;

c. een overeenkomst die is gesloten tijdens een openbare veiling;

d. een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2°. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;

e. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien;

f. een consumentenkoop betreffende:

1°. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

5°. de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

6°. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

7°. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

g. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Herroepingsrecht op grond van het bepaalde in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek:

34 Bij producten:

a De afnemer als consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

b De in lid a genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

c als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

d bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

35 Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

a De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

36 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

a Indien wij de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

b Indien wij de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd:

37a Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

b De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 37a.

c De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan:

38 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van veertien dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen door middel van het retourformulier voor herroeping aan ons kantooradres Industrieweg nr. 20 te (5066 XJ) Moergestel of per mail aan het adres ramenfabriek@opthoog.nl

39 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 38 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

40 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

41 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

42 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als wij niet hebben gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Verplichtingen voor ons bij herroeping:

43 Als wij de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van de melding van herroeping onverwijld een ontvangstbevestiging.

44 Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

45 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

46 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

“Sinds 1986 kozijnen op 't hoogste niveau!”